Chính trị Thứ Hai, 12/12/2011-10:25 AM
Kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực và chính sách cán bộ
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ
Công tác xây dựng ngành ở Bộ Ngoại giao luôn được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, có tầm quan trọng đặc biệt. Nếu coi hoạt động ngoại giao là “chiến trường” thì xây dựng ngành là củng cố “hậu phương”. Muốn giành được thắng lợi ngoài chiến trường thì phải có hậu phương vững chắc.

Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, công tác xây dựng ngành đã được triển khai mạnh mẽ và có nhiều bước cải tiến đột phá, tạo ra động lực mới cho Bộ, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn mới.

Về kiện toàn tổ chức bộ máy

Theo Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao (BNG), ngoài các nhiệm vụ trọng tâm là Ngoại giao chính trị, Ngoại giao kinh tế, Ngoại giao văn hóa và Công tác hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, BNG được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới, đó là: Tham mưu cho Chính phủ trong việc xác định, quản lý biên giới, lãnh thổ quốc gia; quản lý hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài; phục vụ phát triển kinh tế; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở Trung ương và các địa phương…

Để đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ nêu trên, BNG đã tiến hành các bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cấp, điều chỉnh và thành lập mới một số đơn vị trong Bộ. Bộ máy tổ chức của Bộ được cơ cấu lại gồm 34 đơn vị trong nước (26 đơn vị hành chính nhà nước và 8 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ) trong đó có 04 đơn vị cấp Tổng cục. Về cơ bản, đến nay, bộ máy tổ chức BNG đã được kiện toàn hợp lý hơn, có sự liên kết và phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực thi đúng và có hiệu quả các chức năng và nhiệm vụ được giao.

Đối với các Cơ quan đại diện (CQĐD) ở nước ngoài, trong những năm qua, Bộ đã tiến hành củng cố và mở rộng thêm hệ thống CQĐD ở nước ngoài để đáp ứng yêu cầu tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của ta với các nước và các khu vực. Cho đến nay, Việt Nam đã có 96 CQĐD, trong đó có 71 Đại sứ quán, 20 Tổng lãnh sự quán, 4 Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh các Tổ chức Quốc tế và 1 Văn phòng đại diện. Việc Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài được ban hành và có hiệu lực ngày 2/9/2009, có ý nghĩa rất quan trọng, đã hoàn thiện cơ sở pháp lý để đảm bảo vai trò của CQĐD trong việc thống nhất quản lý đối ngoại ở nước ngoài và chuẩn hóa hoạt động của các CQĐD. Hiện này, Bộ đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành tổ chức triển khai Luật, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự để nâng cao hiệu quả hoạt động của các CQĐD.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ sau khi có Nghị định sửa đổi NĐ 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ.

Về đào tạo nguồn nhân lực

Song song với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Bộ cũng được triển khai mạnh mẽ. Đội ngũ cán bộ Ngoại giao đang ngày càng được củng cố, tăng cường và lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức Ngoại giao có bản lĩnh chính trị-tư tưởng vững vàng và có trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ. Gần 80% cán bộ, công chức, viên chức của Bộ có trình độ đại học và trên đại học, trong đó hơn 23% có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. Hầu hết các cán bộ, công chức của Bộ sử dụng thành thạo 1 ngoại ngữ, hơn 20% sử dụng tốt từ 2 ngoại ngữ trở lên. Bên cạnh lớp cán bộ ngoại giao trưởng thành, nhiều kinh nghiệm, gắn bó và cống hiến cho ngành, Bộ đã có một lớp cán bộ trẻ, được đào tạo chính quy, năng động, tự tin, có trình độ và kỹ năng tốt.

Có được đội ngũ cán bộ đạt chất lượng như vậy là do Bộ đã có quy trình đào tạo cán bộ thường xuyên và đều khắp thông qua các hình thức: đào tạo dài hạn cho các cán bộ chuyên sâu; đào tạo ngắn hạn cho cán bộ đi luân chuyển; đào tạo tiền công vụ cho cán bộ mới tuyển dụng. Hàng năm có khoảng 1.200 cán bộ được cử đi đào tạo các khóa dài hạn và ngắn hạn, cả ở trong và ngoài nước.

Ngoài việc đào tạo chung, Bộ đã rất quan tâm đến việc xây dựng và đào tạo đội ngũ chuyên gia, chuyên sâu về nước, khu vực, các tổ chức quốc tế và các lĩnh vực chuyên ngành như kinh tế quốc tế, luật pháp quốc tế, biên giới-biển đảo, các vấn đề dân chủ-nhân quyền-tôn giáo, coi đây là đội ngũ nòng cốt của Bộ. Bộ đã tiến hành các chế độ đãi ngộ thích hợp nhằm khuyến khích các cán bộ có khả năng phát triển trở thành chuyên gia. Đến nay, đã có 93 cán bộ, công chức được phong danh hiệu chuyên gia, trong đó có 55 chuyên gia cấp Bộ và 38 chuyên gia cấp Vụ.

Trong thời gian tới, để phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, trong đó xác định: "Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong ba khâu đột phá nhằm đưa Việt Nam đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", Bộ Ngoại giao đang tích cực xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020. Mục tiêu chủ đạo của Đề án là chuẩn mực hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao chính quy, hiện đại và chuyên nghiệp, có trình độ ngang tầm khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Về chế độ chính sách cán bộ

Công tác xây dựng và thực hiện chế độ chính sách cán bộ luôn được Bộ quan tâm và chỉ đạo sát sao. Mục tiêu chính của công tác này là nghiên cứu và đưa ra được các chính sách, chế độ đãi ngộ tốt nhất cho cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao, trên cơ sở vừa đáp ứng được đặc thù của ngành vừa phù hợp với quy định của Nhà nước, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, đồng thời động viên, khích lệ được cán bộ, công chức yên tâm và nhiệt tình với công việc.

Trong những năm qua, chế độ chính sách đối với cán bộ của Bộ đã được triển khai tốt và có nhiều cải tiến. Cụ thể: (i) Công tác thi đua, khen thưởng, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch cho cán bộ, công chức đã được tiến hành thường xuyên, theo đúng quy trình và đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo quyền lợi chung của cán bộ; (ii) Công tác luân chuyển, quy hoạch và đề bạt cán bộ được tiến hành theo đúng tiêu chí: công bằng, công khai và chất lượng; (iii) Xây dựng được quy chế phong và công nhận danh hiệu chuyên gia BNG, chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với chuyên gia. Chính sách này đã động viên và khuyến khích được các cán bộ có năng lực và tâm huyết đóng góp cho ngành; (iv)Triển khai việc phong hàm ngoại giao định kỳ cho cán bộ của Ngành Ngoại giao theo Pháp lệnh về hàm cấp ngoại giao. Hiện nay Bộ đang triển khai phong hàm Đại sứ và sẽ tiến tới triển khai phong hàm từ Công sứ đến Tùy viên, kèm theo đó là xây dựng chế độ lương hoặc chế độ phụ cấp gắn với hàm ngoại giao. Đây được coi là một bước cải tiến lớn trong chính sách cán bộ của Bộ, vì đã xây dựng được chế độ đãi ngộ phù hợp theo đúng đặc thù của ngành; (v) Triển khai những biện pháp nhằm cải thiện đời sống sinh hoạt cho cán bộ công tác tại các Cơ quan đại diện nước ngoài, trong đó có việc phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và Thông tư liên tịch về mở rộng chế độ sinh hoạt phí ngoài nước đến phu nhân/phu quân của Tuỳ viên và nhân viên CQĐD.

Nhìn lại những năm qua, có thể đánh giá rằng, công tác xây dựng ngành của BNG với trọng tâm là kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ và chế độ chính sách cán bộ đã được triển khai mạnh mẽ, toàn diện với tư duy sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào thành tích đối ngoại to lớn của ngành Ngoại giao.

Nguyễn Ngọc Sơn, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ TCCB


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
  [ Các bài mới ]
  [ Các bài đã đăng ]

  Hướng tới Cộng đồng ASEAN
  Thách thức đi cùng lạc quan Bức tranh đầu tư ASEAN vào Việt Nam
  Xuất khẩu lao động Philippines: Con dao hai lưỡi Cùng cứu giá cao su tự nhiên
  Công nghiệp ô tô: Để không còn thua trên sân nhà “Bầu trời mở ASEAN” đã mở
  Kỷ niệm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2014)
  Tự tin hướng tới AEC 2015 ASEAN - trụ cột tăng trưởng châu Á thứ ba
  Tiến tới một tổ chức liên kết và ràng buộc hơn Khi khát vọng dần hiện thực hóa
  Xây dựng Cộng đồng ASEAN: Tiến triển và thách thức 2015 - Bước ngoặt trong tiến trình phát triển toàn diện
  Sinh viên được học bài bản về ASEAN Myanmar kết nối mong muốn của các thành viên ASEAN
  Việt Nam gia nhập ASEAN: Quyết định tạo đà cho hội nhập May 10 đã sẵn sàng cho Cộng đồng ASEAN
  Hướng về Biển Đông
  UNCLOS 1982: Hiến chương về đại dương 11, 9 hay 10 đoạn - Đường lưỡi bò còn biến hóa đến đâu?
  Dịch chuyển giàn khoan, Trung Quốc có từ bỏ tham vọng tại Biển Đông? Dư luận về việc Trung Quốc di dời giàn khoan Hải Dương 981
  Mỹ can dự mạnh mẽ hơn ở Biển Đông Trung Quốc đang di chuyển Hải Dương-981 về đảo Hải Nam
  13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ đang trên đường về nước Thông tin về hai tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ
  Hội đồng nghị viện Tổ chức Pháp ngữ ra Nghị quyết về Biển Đông Thượng viện Mỹ ra Nghị quyết lên án hành động của Trung Quốc
  Một năm Nghị quyết số 22-NQ/TW về Hội nhập quốc tế
  Việt Nam luôn chủ động, tích cực và có trách nhiệm Tạo sức đề kháng, chủ động hội nhập quốc tế bằng văn hóa
  Bài học hội nhập của Trung Quốc VASEP - Cầu nối hữu hiệu giữa Nhà nước và doanh nghiệp
  Cần thay đổi cách tiếp cận khi vào EU Hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ
  Nhìn lại một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế Chặng đường hội nhập quốc tế của Quốc hội
  Mô hình tăng trưởng kinh tế 2012-2020 Nông nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế: Nắm cơ hội, phá thách thức
  Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17
  Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu: Năm ấn tượng của quan hệ song phương Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Phạm Sanh Châu: Chuyển biến sâu sắc trong quan hệ Việt Nam-EU
  Đại sứ Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành: Quan hệ phát triển dù chính trường dậy sóng Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) Bùi Quốc Thành: Thế hệ trẻ là cầu nối Việt - Nhật
  Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng: Tích cực chuẩn bị cho Năm Việt Nam tại Pháp Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường: Một năm đặc biệt
  Một số hình ảnh tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 Chủ tịch nước đến dự và phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28
  Nhận diện khó khăn mở rộng không gian phát triển Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân: Quan hệ tiếp tục đi vào chiều sâu
  Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao
  Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Người học trò xuất sắc của Bác Hồ Vị Đại sứ đầu tiên tại nước XHCN đầu tiên
  Hoàng Minh Giám: Nhà ngoại giao nhân dân xuất sắc Kỷ niệm về ông Ung Văn Khiêm
  Anh Xuân: Trong ký ức một nữ nhà báo - thành viên đoàn 37 Đồng chí Nguyễn Duy Trinh như tôi biết
  Nguyễn Cơ Thạch: Kiến trúc sư của nền Ngoại giao Việt Nam hiện đại Từ bức thư của Bác Hồ…
  Vượt đỉnh Trường Sơn làm việc lớn Thư Bộ trưởng Phạm Bình Minh gửi cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao
  Triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc Tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng
  9 dấu ấn đối ngoại năm 2014 Tăng cường quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới
  IPU 132 - Trọng tâm đối ngoại Quốc hội 2015 Công tác biên giới lãnh thổ đạt nhiều thành quả
  Ngoại giao kinh tế tăng tốc Công tác đối ngoại về quyền con người: Đóng góp tích cực cải thiện quyền của người dân
  Đến lúc phải thay đổi cách làm thông tin đối ngoại Công tác bảo hộ công dân Bộ Ngoại giao: Tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của người dân
  Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ