Chính trị Thứ Năm, 17/05/2012-10:09 AM
"Học Bác để mỗi người tốt hơn, trong sáng hơn"
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)
Chiều 16/5, Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 15/4/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã hoàn thành chương trình đề ra, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu bật những mặt được, chưa được, phân tích nguyên nhân, giới thiệu những cách làm hay, những kinh nghiệm, sáng kiến tốt, đề xuất, bổ sung những biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

Các đại biểu nhấn mạnh cần đưa việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài, trong đó có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đảng bộ Lâm Đồng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung 4 Khóa XI, nhằm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương gắn thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế.

Đảng bộ Lào Cai nhấn mạnh việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp.

Đảng bộ Đồng Nai gắn với việc triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách đối với công nhân và đồng bào tôn giáo...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và quân ta tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chuẩn bị kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác, việc tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị là việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, để mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, soi lại mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã trải qua một cuộc đời rất oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng phong phú và cao đẹp. Người không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất, để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mãi mãi sau này là phải giữ gìn bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và bảo vệ thành quả cách mạng (tức là thời đại Hồ Chí Minh)... để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng tươi đẹp, để dân tộc ta mãi mãi trường tồn và phát triển.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết, không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta, của mọi người Việt Nam yêu nước. Ngay khi người còn sống đã có rất nhiều phong trào thi đua học tập, làm theo gương Bác. Sau khi Bác qua đời, một khẩu hiệu hành động, một phong trào rất sâu rộng trong toàn dân, toàn Đảng là “Sống, chiến đấu, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.” Nơi nào cũng có phong trào học tập, làm theo lời Bác, thanh niên, phụ nữ, công an làm theo lời Bác...

Những năm gần đây, Bộ Chính trị tiếp tục khởi xướng phong trào, Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... và đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng con người, xây dựng tổ chức trong cả hệ thống chính trị, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung đạt những thành tựu to lớn. Đến Đại hội XI của Đảng, đã quyết định chuyển Cuộc vận động sang học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thường xuyên hơn, có chiều sâu hơn, trên cơ sở những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng của Bác, coi đây là việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực.

Tổng Bí thư hoan nghênh thời gian qua các ngành, các cấp đã làm được nhiều việc, có nhiều tìm tòi sáng tạo, nhiều sáng kiến nhằm tích cực triển khai Chỉ thị 03. Kết quả thực hiện thể hiện rõ trong nhận thức và hành động, các cấp, các ngành đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà trọng tâm là đẩy mạnh việc làm theo. Các nội dung học tập và làm theo Bác đã dần được đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị và chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nằm trong các chương trình kế hoạch, phong trào thi đua đang được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai; đã có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên và trong thái độ ứng xử đối với nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm ở địa phương, ngành, đơn vị mình, mang lại kết quả bước đầu và cho kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Cính trị.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 nhìn chung còn chậm. Một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương chưa hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm cụ được giao trong Kế hoạch của Ban Bí thư, ảnh hưởng đến kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Trong tổ chức thực hiện nội dung Chỉ thị, nhiều việc còn lúng túng, nhất là trong các hoạt động cụ thể ở địa phương và cơ sở. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Chỉ thị chưa tạo được sự hồ hởi, phấn khởi, lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, tự giác tham gia. Một số nơi, việc học tập và làm theo gương Bác mới chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính hình thức, chưa có các nội dung thiết thực, thiếu sức thuyết phục.

Tổng Bí thư yêu cầu sau Hội nghị này, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư.

Tổng Bí thư chỉ rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung cụ thể gì; học tập và làm theo như thế nào; vai trò của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các điều kiện để tiếp tục thực hiện tốt hơn Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh có rất nhiều điều cần học, nên học, phải học, bởi Bác Hồ là tấm gương sáng về mọi mặt. Cả cuộc đời Bác là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước thương dân tha thiết, trí tuệ anh minh, mẫn tiệp, có tầm nhìn xa, rộng, sâu sắc, có đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, có tác phong, phong cách khiêm tốn, giản dị, có tấm lòng nhân hậu, tình cảm chan chứa yêu thương con người, là một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc, được cả thế giới ca ngợi. Đây là kết tinh những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, với tinh hoa văn hóa thế giới.

Học Bác là phải giữ gìn phẩm chất chính trị, kiên định con đường cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; tinh thần lạc quan tin tưởng, phẩm chất kiên cường bất khuất của người cộng sản: “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”...

Học Bác là học về đạo đức cách mạng trong sáng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, về tư cách người cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù ở trong lòng, đấu tranh với cái ác, nâng cái thiện lên... Bác phê phán những cái tệ hại, quan liêu, xa dân... Bác dạy đối với mình, với người phải thế nào, đối với Đảng, với dân phải thế nào, đối với địch thế nào... Học Bác là học phong cách, lối sống giản dị, khiêm tốn, thanh bạch, gần dân, không quan liêu, quan cách từ ăn, mặc, ở, đi lại, làm việc, xuống với dân thì thế nào... Bác dạy từ công an, quân đội, thanh niên, phụ nữ... rất cụ thể, rõ ràng, sâu sắc, mỗi người hãy thấm vào máu mình để thực hiện. Học tập, làm theo Bác thì có rất nhiều việc để học, học ngay trong cách học, trong thái độ đối với việc học, trong cách nói, cách viết, cách làm, cách ăn, ở, đối nhân xử thế...

Tổng Bí thư chỉ rõ trên cơ sở cái chung, phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát hợp cho từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, tránh hình thức, nói phải đi đôi với làm. Học tập và làm theo tấm gương của Bác, cần gắn với việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, phải bắt đầu từ những việc rất cụ thể, từ đó tạo chuyển biến tích cực trên thực tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh học Bác là học suốt đời, học hàng ngày, thiết thực, thiết thân. Học Bác là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức, không ai có thể làm thay được. Nói ít làm nhiều, học để làm theo, làm theo rồi lại học, lại bổ sung, thường xuyên liên tục, không phải một lần là xong. Học Bác nhiều hình thức, phong phú, sinh động, qua sách báo, ở trường, lớp, qua thực tiễn công việc, trường đời, qua sinh hoạt chi bộ Đảng, đoàn thể, ở cơ quan, trong gia đình, tự phê bình và phê bình, qua mạn đàm, trao đổi kinh nghiệm, qua phong trào thi đua, nêu gương những điển hình tiên tiến, phê phán những việc làm xấu, tiêu cực, trong đó vai trò của báo chí rất quan trọng. Học Bác qua các hình thức sinh hoạt tập thể, tham quan du lịch về nguồn, di tích lịch sử, đăng ký chương trình công tác, qua sự giám sát góp ý của công dân, của báo chí, công luận...

Để bảo đảm việc thực hiện Chỉ thị 03 ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, cần có nhiều điều kiện, trong đó pháp luật là tối thượng, nhưng đạo đức nhân văn bền vững hơn, pháp trị nhưng còn có đức trị. Vai trò của cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn là rất quan trọng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh lên một bước việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị thông qua các chương trình kế hoạch hành động cụ thể, các phong trào thi đua thiết thực, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt việc tốt. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi người tốt hơn, trong sáng hơn, để dân tộc ta mãi mãi trường tồn./.

Theo TTXVN


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
  [ Các bài mới ]
  [ Các bài đã đăng ]

  70 năm Ngoại giao Việt Nam
  Những ký ức theo cùng năm tháng Nhà ngoại giao Việt Nam thời @
  Vai trò “người mở đường” Từ ngôi nhà ký ức...
  Cuốn sách lịch sử đầu tiên sau 70 năm Báo Quân đội nhân dân chúc mừng ngày thành lập ngành Ngoại giao
  Báo Nhân dân chúc mừng 70 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Ngoại giao Việt Nam viết tiếp trang sử hào hùng
  Nguyễn Cơ Thạch: Nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược Tổng Bí thư gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ ngành Ngoại giao
  Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
  Bài học về sự thật Trại Davis những ngày cuối cuộc chiến
  Mốc son lịch sử qua góc nhìn báo chí quốc tế Hội thảo Báo chí về đề tài chiến tranh: Vấn đề mang tính thời sự
  Cầu nối thông tin đến bạn bè quốc tế Đấu tranh không tiếng súng ở Paris
  Hòa giải dân tộc, mong lắm thay! Xu hướng đại đoàn kết dân tộc ngày càng mạnh mẽ
  Số Xuân Ất Mùi 2015
  Lễ hội dân gian Việt Nam trong hội nhập văn hóa Thanh âm của nhân ái hữu nghị
  Tiểu hành tinh mang tên người con gái Việt “Độc hành” ở Liên hợp quốc
  Không nguôi khát vọng cống hiến Rất gần tiếng đàn xa xứ
  "Nhân dân của chúng ta, tương lai của chúng ta" “Công cụ vô song”
  Niềm tự hào của toàn xã hội Sống hài hòa với thiên nhiên
  Hướng tới Cộng đồng ASEAN
  Nhóm đặc trách hoàn tất soạn thảo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 ASEAN: Muốn thành công, không nên hài lòng với thành tựu đã có
  Hành trình không để ai lại phía sau Hướng tới cộng đồng văn hóa liên khu vực ASEAN - EU
  Kể câu chuyện đa dạng của ASEAN một cách hấp dẫn... ASEAN đạt được bước tiến mới trong RCEP
  AC - Biểu tượng năm thập niên phát triển Kết nối ASEAN và vai trò của AIIB
  Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN họp giao ban Ngân hàng Campuchia hứng khởi trước AEC
  Kỷ niệm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2014)
  Tự tin hướng tới AEC 2015 ASEAN - trụ cột tăng trưởng châu Á thứ ba
  Tiến tới một tổ chức liên kết và ràng buộc hơn Khi khát vọng dần hiện thực hóa
  Xây dựng Cộng đồng ASEAN: Tiến triển và thách thức 2015 - Bước ngoặt trong tiến trình phát triển toàn diện
  Sinh viên được học bài bản về ASEAN Myanmar kết nối mong muốn của các thành viên ASEAN
  Việt Nam gia nhập ASEAN: Quyết định tạo đà cho hội nhập May 10 đã sẵn sàng cho Cộng đồng ASEAN
  Hướng về Biển Đông
  UNCLOS 1982: Hiến chương về đại dương 11, 9 hay 10 đoạn - Đường lưỡi bò còn biến hóa đến đâu?
  Dịch chuyển giàn khoan, Trung Quốc có từ bỏ tham vọng tại Biển Đông? Dư luận về việc Trung Quốc di dời giàn khoan Hải Dương 981
  Mỹ can dự mạnh mẽ hơn ở Biển Đông Trung Quốc đang di chuyển Hải Dương-981 về đảo Hải Nam
  13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ đang trên đường về nước Thông tin về hai tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ
  Hội đồng nghị viện Tổ chức Pháp ngữ ra Nghị quyết về Biển Đông Thượng viện Mỹ ra Nghị quyết lên án hành động của Trung Quốc
  Một năm Nghị quyết số 22-NQ/TW về Hội nhập quốc tế
  Việt Nam luôn chủ động, tích cực và có trách nhiệm Tạo sức đề kháng, chủ động hội nhập quốc tế bằng văn hóa
  Bài học hội nhập của Trung Quốc VASEP - Cầu nối hữu hiệu giữa Nhà nước và doanh nghiệp
  Cần thay đổi cách tiếp cận khi vào EU Hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ
  Nhìn lại một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế Chặng đường hội nhập quốc tế của Quốc hội
  Mô hình tăng trưởng kinh tế 2012-2020 Nông nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế: Nắm cơ hội, phá thách thức
  Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17
  Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu: Năm ấn tượng của quan hệ song phương Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Phạm Sanh Châu: Chuyển biến sâu sắc trong quan hệ Việt Nam-EU
  Đại sứ Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành: Quan hệ phát triển dù chính trường dậy sóng Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) Bùi Quốc Thành: Thế hệ trẻ là cầu nối Việt - Nhật
  Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng: Tích cực chuẩn bị cho Năm Việt Nam tại Pháp Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường: Một năm đặc biệt
  Một số hình ảnh tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 Chủ tịch nước đến dự và phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28
  Nhận diện khó khăn mở rộng không gian phát triển Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân: Quan hệ tiếp tục đi vào chiều sâu
  Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao
  Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Người học trò xuất sắc của Bác Hồ Vị Đại sứ đầu tiên tại nước XHCN đầu tiên
  Hoàng Minh Giám: Nhà ngoại giao nhân dân xuất sắc Kỷ niệm về ông Ung Văn Khiêm
  Anh Xuân: Trong ký ức một nữ nhà báo - thành viên đoàn 37 Đồng chí Nguyễn Duy Trinh như tôi biết
  Nguyễn Cơ Thạch: Kiến trúc sư của nền Ngoại giao Việt Nam hiện đại Từ bức thư của Bác Hồ…
  Vượt đỉnh Trường Sơn làm việc lớn Thư Bộ trưởng Phạm Bình Minh gửi cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao
  Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 Việt Nam – Cuba: Tình anh em xóa nhòa khoảng cách
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Lào Thủ tướng dự Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV
  Khai mạc Diễn đàn đầu tư toàn cầu Việt Nam 2015 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Chủ tịch Cuba Raúl Castro
  Ra sức vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba
  Thông báo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, EAS và ARF
  Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ