Ngoại giao Thứ Sáu, 31/08/2012-10:43 AM
Ngoại giao Văn hóa: Tạo động lực mới trong tiến trình Hội nhập quốc tế
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đại diện UBQG UNESCO Việt Nam - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, tháng 6
“Thế và lực của đất nước vừa cho phép, vừa đòi hỏi việc phát huy hiệu quả hơn nữa công tác ngoại giao, trong đó có ngoại giao văn hoá" - đó là những chia sẻ về công tác ngoại giao văn hoá (NGVH) trong thời kỳ mới của ông Phạm Cao Phong, Vụ trưởng Vụ Văn hoá Đối ngoại và UNESCO với phóng viên Báo TG&VN.

PV: Xin ông cho biết vai trò của công tác NGVH trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đối với sự gia tăng thế và lực của đất nước?

Vụ trưởng Phạm Cao Phong: Sau hơn 20 năm Đổi mới, Việt Nam (VN) đã đạt được những thành tựu nổi bật về nhiều mặt và hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống quốc tế. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 nêu rõ "nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới". Thế và lực của đất nước vừa cho phép, vừa đòi hỏi việc phát huy hiệu quả hơn nữa công tác ngoại giao, trong đó có NGVH, thực hiện nhiệm vụ này.

Bộ Ngoại giao xác định nội hàm của chính sách Ngoại giao toàn diện bao gồm Ngoại giao Chính trị, Ngoại giao Kinh tế, Ngoại giao Văn hoá và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN). Với vai trò là một trong những trụ cột của nền Ngoại giao toàn diện, NGVH có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt, trong ba năm qua, thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Ngoại giao về việc tăng cường công tác NGVH, tạo động lực mới cho Ngoại giao trong tiến trình Hội nhập quốc tế, công tác NGVH ngày càng được quan tâm và triển khai mạnh mẽ hơn theo tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ trên các lĩnh vực đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa theo phương châm VN "là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế" đã đóng góp thiết thực, hiệu quả và làm sâu sắc thêm quan hệ của VN với các nước trên thế giới, mở rộng cơ hội giao lưu hợp tác với các nước khác...

Những thành tựu lớn mà Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO đã đạt được trong thời gian qua là gì, thưa ông?

Với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ trên các lĩnh vực đối ngoại của Đảng và Nhà nước, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, công tác NGVH ngày càng được quan tâm, triển khai mạnh mẽ và bước đầu đã đạt được một số thành tựu trong thời gian qua:

Thứ nhất, trên cơ sở xác định rõ vai trò nhiệm vụ là một trong ba trụ cột của ngoại giao hiện đại VN, NGVH được gắn kết với Ngoại giao Chính trị và Ngoại giao Kinh tế nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp cho Ngoại giao Việt Nam. Nội dung văn hóa bước đầu được đưa vào đề án hoạt động đối ngoại trong các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao, chương trình làm việc của cơ chế song phương, trên các diễn đàn đa phương như UNESCO, ASEAN, ASEM...

Thứ hai là quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa VN tới bạn bè trong khu vực và trên thế giới thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa lớn ở trong và ngoài nước và vận động thành công nhiều danh hiệu UNESCO góp phần tăng sức hút về du lịch, thương mại và đầu tư.

Thứ ba, chúng tôi đã bước đầu gắn kết công tác NGVH với công tác về NVNONN. Nhiều hoạt động văn hóa do Ủy ban Nhà nước về NVNONN tổ chức đã tạo thêm sự gắn kết của các thế hệ kiều bào với quê hương.

Cuối cùng, chúng tôi đã luôn chú trọng công tác nghiên cứu về NGVH góp phần tạo chuyển biến về nhận thức. Bên cạnh đó, với tư cách là Ban thư ký UBQG UNESCO Việt Nam, Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO đã đóng góp vào việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa và tri thức của thế giới thông qua phát triển quan hệ hợp tác với UNESCO trên 5 lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin.

Theo ông, để tăng cường hiệu quả của công tác NGVH trong thời gian tới, ngành Ngoại giao cần khắc phục những hạn chế và đẩy mạnh những hoạt động nào?

Bên cạnh những thành công đã được ghi nhận trong thời gian qua, công tác NGVH cũng bộc lộ một số hạn chế do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhằm khắc phục những hạn chế này, trên cơ sở Chiến lược NGVH đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong thời gian tới công tác NGVH sẽ tập trung đẩy mạnh những hoạt động như sau:

- Nâng cao lý luận, nhận thức về vai trò NGVH, truyền thống NGVH Việt Nam và các nội dung của Chiến lược NGVH đến năm 2020.

- Gắn kết Ngoại giao Văn hóa với Ngoại giao Chính trị và Ngoại giao Kinh tế, bám sát mục tiêu đối ngoại đối với các khu vực cũng như các nước đối tác để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, chú trọng lồng ghép nội dung NGVH trong các hoạt động đối ngoại ở các cấp.

- Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh VN theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. NGVH đóng vai trò là kênh truyền tải "về hình ảnh một dân tộc VN yêu chuộng hòa bình, văn hiến, một đất nước VN đổi mới, năng động và không ngừng phát triển" đến với thế giới (1).

- Phát huy hiệu quả giá trị các danh hiệu quốc tế đã đạt được đi đôi với đa dạng hóa các loại hình vận động các danh hiệu quốc tế mới.

- Gắn kết các hoạt động NGVH với công tác về cộng đồng NVNONN.

- Tham gia tích cực vào các tổ chức, diễn đàn văn hóa quốc tế, góp phần phát huy thế mạnh văn hóa của VN, đồng thời thể hiện vai trò VN là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

- Góp phần tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại một cách chủ động, có tầm nhìn, kế hoạch, trên cơ sở hiểu rõ nền văn hóa và những nhu cầu ưu tiên của ta để chọn lọc đúng thứ ta cần, trước mắt phục vụ chiến lược kinh tế-xã hội 2011-2020, về lâu dài là làm giàu thêm nền văn hóa dân tộc, nâng cao dân trí.

- Nâng cao chất lượng cơ chế, biện pháp phối hợp và nguồn lực tài chính, con người nhằm đảm bảo triển khai công tác NGVH ngày càng hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn kinh phí nhằm huy động nhiều nguồn lực, thành phần, đối tượng tham gia triển khai công tác NGVH.

Để tiếp tục phát huy vị thế của VN tại UNESCO cũng như tại các tổ chức, diễn đàn văn hóa quốc tế khác, theo ông, các Cơ quan đại diện có vai trò như thế nào?

Thời gian qua, VN luôn thể hiện là thành viên tích cực và có trách nhiệm tại các tổ chức, diễn đàn hợp tác văn hóa quốc tế lớn như LHQ, ASEM, ASEAN, UNESCO,… Để tiếp tục phát huy vị thế hiện nay của đất nước, vai trò cơ quan đại diện VN ở nước ngoài (CQĐD) rất quan trọng, thể hiện ở những điểm sau:

Thông qua việc chủ trì phối hợp với các bộ, ngành trong nước tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, CQĐD VN ở nước ngoài sẽ chuyển tải tới bạn bè khắp năm châu "về hình ảnh một dân tộc VN yêu chuộng hòa bình, văn hiến, một đất nước VN đổi mới, năng động và không ngừng phát triển" (2).

Hơn nữa, cùng với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, CQĐD VN tại các tổ chức quốc tế tiếp tục chủ động tham gia sâu hơn nữa vào các cơ quan chuyên môn tại các diễn đàn đa phương trong đó có các diễn đàn về lĩnh vực văn hóa, từ đó đóng góp thêm tiếng nói, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thu những ý tưởng lớn phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Xin cảm ơn ông!


Khánh Chi (thực hiện)_________________

(1),(2) Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Ngoại giao đa phương - Khẳng định thế và lực của đất nước.


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
  [ Các bài mới ]
  [ Các bài đã đăng ]

  Kỷ niệm 25 năm TG&VN ra số báo đầu tiên
  Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi cán bộ, nhân viên, cộng tác viên và bạn đọc của báo Thế giới & Việt Nam Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh
  Thư chúc mừng của Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm Thư chúc mừng của Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm
  Hãy tự đổi mới… Thư chúc mừng của Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Dy Niên
  Thư chúc mừng của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi Hồi ức và suy nghĩ về tờ báo của Ngành
  Câu chuyện của tương lai Một dấu mốc đáng nhớ - 15 năm
  Chào mừng 69 năm Quốc khánh và ngày thành lập ngành ngoại giao
  "Đoàn kết dân tộc vững chắc mới có hợp tác quốc tế mạnh mẽ" Chuyện nghề thuở ban đầu
  Từ một ký kết ngoại giao đầu tiên Những sách lược đối ngoại khôn khéo
  Tổng hành dinh của Ngoại giao Việt Nam qua các chặng đường lịch sử Mái trường đúng nghĩa
  Tình bạn “xuyên thế kỷ” Nơi ấy...
  Chẳng phải ngẫu nhiên! “Cái nôi” của nhiều thế hệ
  Chuyện ngoại giao
  Nhà ngoại giao Việt Nam thời @ Bảo hộ công dân trong tình huống khủng hoảng
  Từ ngôi nhà ký ức... Cuốn sách lịch sử đầu tiên sau 70 năm
  Câu chuyện “bày binh, bố trận” cho các chuyến thăm cấp cao 60 năm, Sverdlovsk vẫn nhớ Bác Hồ
  Đại sứ, nhà truyền thông và Việt Nam Anh Cơ trong tâm trí riêng của tôi
  Nghề tiếp xúc với "túi khôn" nhân loại Một con đường khác để thống nhất
  Kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris
  Lãnh tụ Fidel Castro Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm vùng giải phóng Lời cảm ơn
  Lịch sử là quá khứ hướng tới tương lai Hiệp định Paris: những chặng đường của một chiến thắng
  Hoạt động quân sự trên chiến trường miền Nam 1968-1973 Nhớ về chiến thắng Quảng Trị 1972
  Hà Văn Lâu: Người đi tiền trạm Bàn đàm phán và câu chuyện thắng - thua
  Những câu chuyện vui về Hội nghị Paris Nhà Ngoại giao Lưu Văn Lợi: Những cảm nhận riêng
  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tại Philippines Tăng cường đoàn kết phụ nữ ngoại giao Việt - Lào
  Nghĩa tình trong sáng như pha lê Việt Nam – Thái Lan: Bước đột phá trong hợp tác di sản
  Khi tháp Eiffel sáng màu Taegukgi Bộ Ngoại giao trao Bằng khen cho ông Poul Hendrik Lassen
  Ra mắt clip quảng bá về Việt Nam “Welcome to Viet Nam” Để không còn “bức tường ngăn cách”
  Những ký ức theo cùng năm tháng Khánh thành Trụ sở Phái đoàn Việt Nam tại Geneva
  Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ